Actuele opdrachten

Particulier

 • Het leveren van technische bijstand in een langlopend dossier voor een zogenaamd spoedeisend geval van bodemverontreiniging
 • Leveren van inhoudelijke adviezen en sturing bij het komen tot actualisatie bodemonderzoek
 • Verzorgen van een nieuwe melding en herziening van het oorspronkelijke besluit over ernst en spoed (niet spoedeisend meer) 
 • Leveren van technisch advies in juridische procedures met betrokkenheid advocaat

Gemeente Deventer

 • Projectleider herontwikkelen openbare ruimte Oranjekwartier
 • Projectleider meer jaren onderhoudsprogramma Openbare Ruimte bredere omgeving Oranjekwartier
 • Projectleider aanleg grondwal A1 Bathmen - inclusief depotbeheer en inclusief overdracht terreinen naar RWS
 • Advisering herontwikkelingslocaties (2) binnen de gemeente voor bodem en risico's en kosten
 • Advisering team bedrijvenpark A1 uit te geven locaties waar bodemverontreiniging een rol speelt
 • Advisering bij mogelijjke overname bodemverontreiniging van externe partij

CROW

 • Voorzitter examencommissie R-DLP (vanaf eind 2016 lopend)
 • Vormgeven examen CROW publicatie 400 werken in en met verontreinigde bodem
 • Betrokken bij de technische doorontwikkeling van het examen

Aannemer

 • Advisering aannemer bij aanleg van een grondwal
 • Bijstand in technisch juridisch dossier

Midden en Klein Bedrijf (MKB)

 • Second opinion
 • Technische bijstand bedrijf met bodemverontreining Bergen op Zoom in samenwerking met advocaat in technisch juridisch dossier
 • Technische voorbereiding-begeleiding uitvoering-goedkeuring verkrijgen bevoegd gezag-afwikkelen bodemsanering in Bergen op Zoom
 • Technische bijstand vastgoedeigenaar Eindhoven bij bodemverontreiniging afkomstig van buurperceel voormalig tankstation 
 • Diverse andere dossiers uitgevoerd

Op verzoek is een uitgebreid projectenoverzicht beschikbaar over eerdere uitgevoerde werkzaamheden voor:

 • CROW
 • Gemeente Utrecht
 • Projectorganisatie sanering asbestwegen
 • K3Delta
 • Witteveen en Bos
 • ProRaiL
 • 4 Infra
 • Stichting Bodembeheer Nederland
 • Vitens
 • Bodemcentrum (overgegaan in Stichting Bodembeheer Nederland)
 • Bosatex
 • Nazorg Bodem (overgegaan in Stichting Bodembeheer Nederland)
 • Dienst Landelijk gebied (opgeheven)
 • Diverse (MKB)-bedrijven, boorbedrijven en aannemers
 • Verenigingen van eigenaren