Heijnens milieuadvies
K3 Delta
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

K3 Delta

Langs de IJssel liggen verschillende voormalige zandwinputten met als resultaat dat er diepe plassen zijn ontstaan. De ecologische waarde van deze diepe plassen is matig te noemen. In samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) gaat K3Delta, op basis van de samenwerkingsovereenkomst, de plassen De Roetwaarden en De Hooge Waard verondiepen, ter bevordering van de natuurwaarden. De werkzaamheden vinden verder plaats in het kader van het Ruimte voor de Rivier-project IJsseluiterwaarden Olst. De grond die voor het dempen nodig is komt vrij bij graafwerkzaamheden ten behoeve van dit project (en mogelijk ook van andere projecten).

Beide plassen krijgen aan de noordzijde een brede zone met ondiep water en aan de zuidzijde een dieper deel. Door het flauwer en ondieper maken van de steile oevers van de plassen wordt een geleidelijke overgang gecreŽerd naar de diepere delen. Hierdoor kan de kwantiteit en diversiteit aan flora en fauna in de plassen toenemen. Het diepe gedeelte van de Roetwaarden kan gaan functioneren als zandvang. Sediment zal voornamelijk in dit gedeelte bezinken, waardoor aanslibbing van de ondiepe delen beperkt blijft. Hiermee wordt ook de onderhoudsinspanning beperkt en blijft de waterafvoer gegarandeerd.

Voor K3 Delta verzorgt Heijnens Milieuadvies het locatiebeheer.

In algemene zin richt het locatiebeheer zich op het bewaken van verondieping met de juiste grond-/ speciestromen, volgens de vergunningsvoorwaarden (specifiek de Natuurbeschermingswet) en overeenkomstig de overig gemaakte afspraken met betrokken partijen, eigenaren en/of pachters.Voor deze opdrachtgever zijn nog geen projecten toegevoegd
Terug naar vorige pagina